ULPIAN ASSIST SRL - Locul 1 in Top 10k Arad, clasa CAEN 6910
INTERLEGAL SRL
ULPIAN ASSIST SRL
 

Domenii

domenii

certificat iso fata Interlegal

2014 Locul 1 - Activitati juridice 2014 Locul 1 - Activitati juridice 2013 Locul 1 - Cifra de afaceri 2013 Locul 1 - Performanta globala 2013 Locul 1 - Productivitate 2013 Locul 1 - Profit brut diploma interlegal - 2006
diploma interlegal - 200xi78

Mediere INTERLEGAL

Servicii

domenii

Achizitii Publice

Raporturile economice pe care le desfasoara o autoritate publica sau orice entitate care se incadreaza in conceptul de autoritate contractanta reglementat de Legea 98/2016 urmeaza o procedura prestabilita, forma si modalitatea de derulare a acesteia fiind expres stabilite de legislatia specifica.

In acest domeniu societatea noastra ofera consultanta de specialitate in vederea demararii si ulterior derularii procedurilor de achizitie publica in temeiul Legii 98/2016 si a HG 395/2016.;

Inscriere/inregistrare in SEAP autoritati contractante si operatori economici

Inca din 1 ianuarie 2007 transmiterea spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitie Publica a anunturilor de intentie, de participare si atribuire a contractelor de achizitie publica, se realizeaza numai prin completarea formularelor specifice disponibile in acest sistem si numai de catre autoritatile contractante inregistrate in SEAP.

Autoritatile contractante (primarii, regii autonome, societati cu capital de stat) deruleaza aceste proceduri utilizand cel putin partial Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Operatorii economici au posibilitatea de a participa la procedurile derulate prin SEAP doar dupa inregistrarea ca operatori economici.

Intrucat inscrierea - de la solicitarea acesteia pana la obtinerea Certificatului Digital - implica intocmirea unei cereri de inregistrare cu respectarea unor proceduri exacte, respectand Normele de Aplicare aprobate prin HG 395/2016, INTERLEGAL va preia acest efort in cel mai profesionist, operativ si rapid mod, in traditia calitatii serviciilor INTERLEGAL cu care sunteti obisnuiti.
Termen de inregistrare ca operator economic sau autoritate contractanta = 14 zile

In cazul autoritatilor contractante:

 • Asigurarea consultantei de specialitate in vederea demararii si ulterior derularii procedurii de achizitie publica in temeiul Legii 98/2016 si a HG 395/2016, actualizate si a celorlalte norme legale aplicabile in materie;
  Printre proiectele instrumentate de societatea noastra in acest sens enumeram:
     - Masura 3.2.2. - Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale;
     - II, Operatiunea 2.2.1. - Programul operational „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE).
     - 7.2. - "Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica" - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR);
     - SubMasura 7.6. - "Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR);
 • utilizarea certificatului digital SEAP, pentru efectuarea formelor de publicitate necesare in vederea derularii procedurii;
 • solicitarea avizelor/aprobarilor/acordurilor impuse de specificul procedurii;
 • asigurarea consultantei/asistentei necesara in stabilirea cerintelor de calificare si a criteriilor de atribuire aferente procedurii de achizitie publica mai sus precizata;
 • intocmirea documentatiei de atribuire raportat la informatiile comunicate de catre autoritatea contractanta si la continutul documentatiei tehnice pusa la dispozitie de catre acesta;
 • Documentatia de atribuire va cuprinde: anuntul de participare, strategia de contractare, DUAE-ul, fisa de date a achizitiei, contractul, formulare si modele etc.);
 • utilizarea certificatului de semnatura electronica a reprezentantului legal al Autoritatii contractante in vederea aplicarii, pe documentatia de atribuire si documentatia tehnica aferente procedurii, a semnaturii electronice (conditie imperativa in vederea publicarii documentatiilor in SEAP);
 • transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire si a documentatiei tehnice, anexa la aceasta, in vederea verificarii/validarii acesteia de catre ANAP;
 • operarea in continutul documentatiei de  atribuire a observatiilor si modificarilor dispuse de catre ANAP (daca este cazul);
 • ulterior validarii de catre ANAP a documentatiei de atribuire, publicarea anuntului de participare in SEAP si asigurarea de transmitere a acestuia in JOUE (daca este cazul);
 • formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate de operatorii economici pana la data deschiderii ofertelor si postarea respectivelor clarificari in SEAP, nu vom formula raspunsuri la clarificarile care vizeaza detalii tehnice, acestea urmand a fi formulate de catre beneficiar;
 • facilitarea comunicarii inscrisurilor necesare si intermedierea raporturilor cu observatorii Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala Control Ex-Ante, (daca este cazul);
 • asigurarea consultantei/asistentei in cadrul sedintei de inventariere a documentelor depuse in SEAP;
 • asigurarea consultantei/asistentei pe parcursul procesului de evaluare, societatea noastra fiind raspunzatoare de evaluarea ofertelor depuse sub aspectul:
     - indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie stabilite prin documentatia de atribuire;
     - conformitatii modului de prezentare si organizare a propunerilor financiare in raport cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire.
 • analiza/evaluarea propriu-zisa a propunerilor financiare si tehnice depuse in cadrul procedurii va fi efectuata de catre Autoritatea contractanta prin aparatul propriu sau colaboratorii sai autorizati.
 • formularea solicitarilor de clarificari catre operatorii economici care participa la procedura de achizitie publica;
 • asigurarea consultantei si elaborarea documentatiei necesara in cazul eventualelor contestatii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
 • asistenta in aplicarea solutiilor dispuse de catre CNSC in ceea ce priveste procedura de achizitie publica;
 • asigurarea asistentei si consultantei in ceea ce priveste incheierea contractului de achizitie publica;
 • intocmirea si publicarea anuntului de atribuire in SEAP si asigurarea de transmiterea in JOUE (daca este cazul);
 • consultanta de specialitate, formularea de raspunsuri/puncte de vedere si intreprinderea de demersuri pentru si in numele beneficiarului in conditii de celeritate la orice solicitari ale Autoritatii contractante care privesc materia achizitiilor publice;
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de furnizare in termen de 14 zile de la data terminarii furnizarii  produselor si in termen de 14 zile de la data expirarii perioadei de garantie a produselor (daca este cazul);
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de prestari servicii (altele decat serviciile de proiectare) in termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor (daca este cazul);
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de prestari servicii de proiectare in termen de 14 zile de la data finalizarii prestarii serviciilor si suplimentar in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala  a lucrarilor intocmit in baza proiectului (daca este cazul);
 • intocmirea documentelor constatatoare pentru contractele de lucrari in termen de 14 zile de la data finalizarii lucrarilor si suplimentar in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor (daca este cazul);
 • publicarea in SEAP a documentelor constatatoare in functie de fiecare tip de contract, catre operatorul economic, cu respectarea termenelor de transmitere (sub rezerva primirii documentelor de  la Autoritatea Publica), respectiv 10 zile;
 • Consultanta de specialitate in vederea intocmirii strategiei anuale si implicit a planului anual de achizitii in ultimul trimestru al anului pentru anul urmator.

 

In cazul operatorilor economici:

 • inscrierea beneficiarului ca si operator in SEAP - Sistemul Electronic de Achizitii Publice, obtinerea certificatului digital;
 • acordarea asistentei tehnice necesara instalarii si utilizarii certificatului digital si in vederea postarii de pozitii in catalogul electronic al beneficiarului, publicat in SEAP;

In cazul operatorilor economici (altii decat colaboratorii clientilor-autoritati publice ai grupului de firme SC Interlegal SRL)

 • asigurarea consultantei de specialitate in vederea elaborarii, depunerii ofertelor in SEAP si ulterior derularii procedurilor de achizitie publica in temeiul Legii 98/2016 si HG nr. 395/2016, actualizate si a celorlalte norme legale aplicabile in materie;

 

certificari certrom consiliul de mediere
Birouri: Arad, Romania, P-ta Arenei nr.5, etaj I, cod: 310112
Tel/Fax: 0257-281-198, 0257-281-199,  Mobil: 0743-187-163  E-Mail: interlegal@interlegal.ro